Algemene voorwaarden

Hieronder staan onze Algemene Voorwaarden. Lees deze goed door.

Algemene Voorwaarden Life Planning Trainingen.nl

Artikel 1 - Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• ‘Algemene Voorwaarden’: onderhavige algemene voorwaarden;
• ‘Trainingsinstituut’: Life Planning Trainingen.nl (Means In Progress B.V.), zijnde de onderneming die de Training aanbiedt en geeft;
• ‘Klant’: elke particulier of onderneming die bij het Trainingsinstituut een Training afneemt;
• ‘Deelnemer’: elke persoon die bij het Trainingsinstituut een Training volgt;
• ‘Training’: een door het Trainingsinstituut verzorgde, training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop, masterclass, intervisiebijeenkomst of permanente educatie, dan wel enige andere vorm van opleiding;
• ‘Onderwijsmateriaal’: trainings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal, in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Training;
• ‘Prijs’: de prijs van een Training, eventueel te vermeerderen met belastingen;
• ‘Arrangementkosten’: bijkomende kosten die direct dan wel indirect samenhangen met het volgen van een Training, zoals een verblijfsarrangement en barconsumpties, waarbij het Trainingsinstituut normaliter géén contractant is;
• ‘Website’: de aanmeldwebsite van het Trainingsinstituut: www.lifeplanningtrainingen.nl;
• ‘Studieovereenkomst’: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen het Trainingsinstituut en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een Training door het Trainingsinstituut aan de Klant of een andere door de Klant aangewezen Deelnemer;
• ‘Overeenkomst op Afstand’: een Studieovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals een inschrijving via de Website.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van het Trainingsinstituut, en op alle door het Trainingsinstituut gesloten Studieovereenkomsten, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig lid 3.
2.2 Door inschrijving voor een Training aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Het Trainingsinstituut wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen het Trainingsinstituut en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).
2.4 In de gevallen waarin de betreffende Studieovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal het Trainingsinstituut een regeling treffen naar redelijkheid.
2.5 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen het Trainingsinstituut en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
3.1 Het Trainingsinstituut brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit. In de praktijk is dit doorgaans via de Website in samenhang met een flyer.
3.2 Het aanbod bevat een omschrijving van de Training en/of van het Onderwijsmateriaal dat deel uitmaakt van de Training.
3.3 Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
a) de wijze van uitvoering van de Studieovereenkomst;
b) wanneer de Training start;
c) de voorwaarden waaronder de Training eventueel niet doorgaat;
d) voor zover van toepassing, de toelatingseisen om aan de Training deel te mogen nemen;
e) de Prijs en de wijze van betaling, en het eventueel aan de orde zijn van Arrangementkosten.
3.4 Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van het Trainingsinstituut. Op verzoek van de Klant zal het Trainingsinstituut een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.
3.5 Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:
a) de identiteit en het adres van het Trainingsinstituut;
b) het recht van de Klant de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 6 lid 1;
c) de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 4 - Studieovereenkomst
4.1 De Klant gaat een Studieovereenkomst met het Trainingsinstituut aan door middel van de inschrijving voor de Training. Inschrijving voor een Training vindt (in vrijwel alle gevallen) plaats via het inschrijfformulier op de Website.
4.2 De Studieovereenkomst komt tot stand wanneer het Trainingsinstituut de inschrijving voor een Training schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Het Trainingsinstituut schriftelijk de inschrijving voor een Training aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Training.
4.3 De Klant is niet zonder meer gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van het Trainingsinstituut. Het Trainingsinstituut kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 - Annulering Training
5.1 Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Training naar het oordeel van Het Trainingsinstituut onvoldoende is, staat het het Trainingsinstituut vrij om met de Klant overeen te komen dat de betreffende Training op een andere trainingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd.
5.2 Voorafgaand aan de aanvang van een Training heeft de Klant het recht de betreffende Training te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
5.3 In geval van annulering zoals bedoeld in lid 2, geldt dat het Trainingsinstituut gerechtigd is kosten bij de Klant in rekening te brengen:
a) bij annulering meer dan 14 en minder dan 28 dagen van tevoren is 70% van de Prijs verschuldigd door de Klant;
b) bij annulering binnen 14 dagen van tevoren is 100% van de Prijs verschuldigd door de Klant.
5.4 In sommige gevallen kan er, in overleg met het Trainingsinstituut, iemand voor de Deelnemer in de plaats komen. Dit kan enkel als de nieuwe Deelnemer aan de vooropleidingvereisten voldoet.

Artikel 6 - Ontbinding Overeenkomst op Afstand
6.1 Indien de Klant een particulier is, heeft de Klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.

Artikel 7 - Betaling
7.1 De Klant kan de kosten van een Training door betaling ineens of in termijnen voldoen. De Klant dient in de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een Training aan te geven. Voor betaling in termijnen kan een opslag in rekening worden gebracht.
7.2 Betaling dient, tenzij dit anders overeengekomen is, uiterlijk plaats te vinden op de aanvangsdatum van de Training.
7.3 Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt het Trainingsinstituut de Klant een betalingsherinnering, waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra kosten die het Trainingsinstituut moet maken om het aan het Trainingsinstituut toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Klant.

Artikel 8 - Legitimatie
8.1 Bij inschrijving voor een Training is de Klant verplicht de correcte en volledige naam van de Klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, van de Deelnemer die de Training gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.
8.2 Ieder die een Training volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de Training een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van het Trainingsinstituut te tonen.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
9.1 In het geval dat het Trainingsinstituut aansprakelijk is voor schade aan de Klant of aan de Deelnemers aan een Training, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade - bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet - is derhalve uitgesloten). Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van Het Trainingsinstituut geldt het voorgaande niet.
9.2 Het Trainingsinstituut is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant of van de Deelnemer aan een Training.
9.3 Het Trainingsinstituut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van foutieve of onvolledige toepassing van het geleerde, na afloop van de Training.

Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten
10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op de door het Trainingsinstituut gegeven Training en op het door het Trainingsinstituut verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij het Trainingsinstituut (of achterliggende partijen). Niets mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van het Trainingsinstituut.

Artikel 11 - Privacybeleid
11.1 Het privacy-beleid van het Trainingsinstituut is te raadplegen via de Website en wordt geacht integraal deel uit te maken van deze Algemene Voorwaarden. Door in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden, wordt automatisch ook volledig ingestemd met het privacy-beleid.

Artikel 12 - Klachtenregeling
12.1 Klachten kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden via e-mail (info@meansinprogress.nl). Zij zullen vervolgens in alle gevallen in redelijkheid opgepakt en opgelost worden in samenspraak met de klager.
12.2 Het Trainingsinstituut is (nog) niet aangesloten bij een klachteninstituut.

Artikel 13 - Wijziging Algemene Voorwaarden
13.1 De Algemene Voorwaarden kunnen door het Trainingsinstituut worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en forumkeuze
14.1 De Studieovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden volledig beheerst door Nederlands recht.
14.2 Eventuele geschillen worden, nadat zij onderling niet op te lossen bleken te zijn, voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Sfeerimpressie Life Planning Training

Mijn reserveringen

Geen trainingen in mijn reserveringen
© 2018 - 2024 Life Planning Trainingen | Means in Progress B.V. | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel